SOLICITUDE

 ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES

27/09/2023 - 26/10/2023


ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES ATA O DÍA 26 DE OUTUBRO DE 2023

As solicitudes presentaranse OBLIGATORIAMENTE por VÍA ELECTRÓNICA a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: PE155A – Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A

        I.            PROXECTOS LOCALIZADOS NO ÁMBITO TERRITORIAL: A Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada.

*excepcións: no Concello de A Coruña, por ser un municipio densamente poboado non computa a totalidade da poboación (só a integrante do sector pesqueiro e as súas familias), polo que só poderán ser beneficiarios de axudas:

·         As sociedades de capital con domicilio social e fiscal no municipio e en cuxo obxecto social figuren actividades propias do sector pesqueiro. No caso de que a sociedade desenvolva actividades noutros sectores, deberán acreditar, no momento da solicitude, que a maior parte da súa facturación no ano anterior á convocatoria, provén do sector pesqueiro.

·         As persoas traballadoras autónomas integrantes do sector pesqueiro e os seus familiares que tamén teñan a condición de autónomos.

·         As persoas xurídicas do sector pesqueiro con domicilio social e fiscal no municipio e en cuxo obxecto social figuren actividades propias do sector pesqueiro.

·         As entidades públicas locais cuxos proxectos están dirixidos especificamente á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da zona pesqueira.

·         No caso de proxectos que supoñan a realización dunha actividade económica, as persoas beneficiarias limitaranse á categoría de PEME, agás as entidades de carácter local, segundo a definición do anexo I do Regulamento (UE) 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do tratado.

·         Para ser elixibles as persoas beneficiarias disporán de capacidade administrativa, financeira e operativa. Ademais, no caso de operacións que impliquen investimentos en infraestruturas ou investimentos produtivos, a persoa disporá de recursos e mecanismos financeiros necesarios para cubrir os costes de funcionamento e mantemento das operación, para garantir a súa sustentabilidade.

 

      II.            REQUISITOS:

·         Contribuír aos obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo do GALP Golfo Ártabro Sur.

·         Ter a sede ou domicilio en calquera punto de Galicia

·         Estar localizado o proxecto no ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Sur.

·         Ser viables técnica e economicamente

·         Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.

 

    III.            BENEFICIARIOS:

1.       Pequenas e medianas empresas e persoas traballadoras autónomas, con domicilio fiscal e social na Comunidade Autónoma de Galicia. As entidades terán responsabilidade xurídica.

2.       Poderán ser beneficiarios os que cumpran os seguintes requisitos:

a.       Desenvolver o proxecto no ámbito de aplicación da estratexia do GALP.

b.       Cando o beneficiario sexa unha sociedade capital o proxecto deberá adecuar se ao obxecto social que se recolla nos estatutos que teña rexistrados na data de remate da solicitude.

c.       Municipios densamente poboados (mirar apartado I Proxectos Localizados no ámbito territorial).

3.       Persoas xurídicas sen ánimo de lucro, con domicilio fiscal e social na Comunidade Autónoma de Galicia.

a.       Confrarías de pescadores e as súas federacións

b.       Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións

c.       Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións do sector pesqueiro

d.       Entidades públicas locais.

e.       Asociacións declaradas de utilidade pública

f.        Entidades sen ánimo de lucro cos seguintes obxectivos nos seus estatutos:

                                                               i.      Fomentar as actividades náuticas

                                                             ii.      Promocionar os produtos pesqueiros do territorio

                                                           iii.      Fomentar o medio ambiente mariño e costeiro

                                                           iv.      Promover o patrimonio cultural marítimo pesqueiro. 

g.       Municipios densamente poboados (mirar apartado I Proxectos Localizados no ámbito territorial)

 

    IV.            SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN:

Con carácter xeral, xunto coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación, acompañada dun índice e ordenada segundo se indica a continuación:

1.       Modelo normalizado de solicitude de axuda: Anexo I.

2.       Certificación do órgano competente, na cal se especifique o acordo polo que se lle concede a autorización para formular a solicitude ao asinante dela.

3.       Certificación do órgano competente na que se acredite o desempeño do cargo actual

4.       Declaración responsable da persoa solicitante da axuda sobre a aplicación da normativa pertinente en materia de accesibilidade para persoas con discapacidade. Anexo I – bis

5.       Memoria e orzamento que conteña a descrición do proxecto conforme aos modelos que figuran na páxina web: https://galp.xunta.gal/presentacion-de-proxectos

6.       Localización cartográfica (planos sobre mapas) e xeorreferenciada. No caso de instalacións móbiles, concretarase o rango de mobilidade.

7.       Plan económico conforme o modelo que figura na páxina web: https://galp.xunta.gal/presentacion-de-proxectos

8.       Documentación xustificativa dos costes incluídos (orzamentos, contratos, facturas proforma, etc.)

9.       Acreditación de IVA soportado non recuperable polo promotor.

10.   Informe de técnico competente que garanta a protección fronte ao cambio climático das inversións en infraestruturas cuxa vida útil sexa como mínimo de 5 anos

11.   Declaración de impacto ambiental (DIA) do proxecto favorable á súa execución ou o informe de impacto ambiental favorable do proxecto, segundo se trate de avaliación de impacto ambiental ordinario ou simplificada.

12.   Autorización no caso de que se inclúan actuacións dentro do ámbito da compatibilidade coas estratexias mariñas, segundo o Real Decreto 79/2019 do 22 de febreiro.

13.   Informe medioambiental ou solicitude de informe ante os órganos competentes no caso de zonas incluídas na Rede Natura 2000, Áreas Mariñas Protexidas ou Espazos Naturais Protexidos.

14.   Autorización do organismo correspondente conforme ao Real Decreto 907/2007, de 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Planificación Hidrográfica, e ao seu defecto, a solicitude ante ao órgano competente.

15.   Solicitude ou autorización en materia de recollida de residuos e xestión de desfeitos xerados ou solicitude de autorización no caso de inversións e novas instalacións ou ampliacións.

16.   Autorización ou informe favorable da administración competente en dito patrimonio, ou no seu defecto, solicitude ante o órgano competente, no caso de actuacións de conservación, divulgación ou posta en valor de elementos do patrimonio cultural.

17.   Autorización no caso de que a norma expresamente o contemple, ou no seu defecto, solicitude ante o órgano competente, no caso de actuacións prohibidas pola normativa de protección.

18.   Declaración censual de alta no censo de empresarios, profesionais e retenedores (modelos 036/037), ou certificado da exención, de ser o caso, do importe sobre actividades económicas (IAE)

19.   Documentación acreditativa da condición de pequena e mediana empresa (PYME)

20.   Informe da Seguridade Social de persoas empregadas na que se contemple a creación de emprego.

21.   Declaración relativa á condición de pyme (Anexo IIA)

22.   Declaración relativa á condición de pyme (Anexo IIB)

23.   Copia das contas depositadas no rexistro mercantil do solicitante, e de todas aquelas empresas nas que participa no caso de que esta participación supere o 25%, do último ano.

24.   Calquera outra documentación que sexa necesario ou adecuada para a correcta valoración do proxecto presentado.

25.   Copia da escritura de constitución ou dos estatutos da entidade inscritos no rexistro.

26.   Proxecto técnico de execución valorado.

27.   Acreditación de capacidade legal do uso e desfrute ou propiedade dos bens relacionados co proxecto.

28.   Libro de familia no que figuren tódolos membros da unidade familiar e/ou documentación acreditativa do parentesco.

29.   Documentación acreditativa da condición de pescador/a, mariscador/a ou traballador/a do sector pesqueiro, dun membro da unidade familiar.

30.   Acordo do nomeamento do representante ou apoderado único aos efectos da subvención, asinado polos representantes de tódalas entidades solicitantes.

31.   Distribución de compromisos que corresponda executar a cada un dos solicitantes, así como o importe da subvención solicitadas para cada un deles.

32.   Declaración responsable (Anexo III)

33.   Pluralidade de persoas solicitantes (Anexo IV)

34.   Informe de efectos independentes, se o proxecto se pode desenvolver en fases susceptibles de producir efectos independentes, no que se describa cada unha das fases e os seus obxectivos independentes.

 

      V.            REQUIRIMENTOS:

Dende o GALP pode realizarse o requirimento de documentación se esta non está correcta, non é suficiente ou non foi entregada no seu momento. NUNCA se poderán realizar cambios en:

-          Solicitude P155A

-          Memoria do proxecto

-          Plan económico

Para estes tres documentos solo se poderán solicitar aclaracións para a súa comprensión.

Os requirimentos para modificación ou entrega de algunha documentación realizarase por sede electrónica. A documentación axuntarase como: emenda ao requirimento.

Se non se recibe resposta neses 10 días, automaticamente o proxecto non será financiable.

Se o promotor quere axuntar de motu propio algún tipo de documentación adicional (diferente á requirida) a documentación achegarase como: Achega de documentación complementaria.

 

    VI.            MODIFICACIÓN, PRÓRROGA E CAMBIO DE PROVEEDOR

Cambio de provedor

No caso de que exista un cambio de provedor por causas sobrevindas, deberá ser comunicado polo promotor expoñendo de forma razoada, as causas e consecuencias do mesmo.

Esta comunicación realizarase o antes posible unha vez coñecido o novo provedor, sempre antes da xustificación.

Prórroga

No caso de que o beneficiario considere que non pode finalizar o proxecto ou cumprir os compromisos dentro do prazo sinalado na resolución de concesión da axuda, pode solicitar prórrogas, expoñendo de forma motivada as causas polas que non pode cumprir dito prazo e presentando unha memoria onde se especifique o grado de realización da actividade subvencionada e o novo cronograma das actuacións.

Esta solicitarase ante do GALP nun prazo mínimo de dous meses de antelación á data de finalización do prazo de execución no caso de que supoña variación da distribución de crédito por anualidades, e dun mes nos restantes casos.

O cómputo do prazo de execución terá por data de inicio a da execución a do levantamento da acta de non inicio ou a data de solicitude, cando a acta non sexa necesaria. No caso de que se aprobe a prórroga, non poderá exceder a metade do tempo inicialmente concedido.

Modificación

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, como a obtención concorrente doutras subvencións e axudas, modificacións que afecten ao proxecto ou calquera outro extremo que afecte nun aspecto substancial da resolución de concesión.

Poderase solicitar sempre que cumpra:

·         Que a actividade ou a modificación proposta estea comprendida dentro da finalidade das bases reguladoras e da convocatoria correspondente.

·         Que a modificación non cause prexuízo a terceiros

·         Que os novos elementos ou circunstancias que motiven a modificación, de concorrer na concesión inicial, non supuxeran a denegación da subvención ou a non selección do proxecto na concesión inicial.

·         Que a modificación non supoña un incremento do importe subvencionado ao do porcentaxe de axuda.

Cando a modificación non supoña variación de distribución de crédito por anualidades, deberá ser solicitada ante o GALP nun prazo mínimo de un mes de antelación á data de finalización do prazo de execución.

Cando a modificación supoña variación da distribución de crédito por anualidades, o prazo límite da solicitude será de dous meses de antelación á data final do prazo de execución.

·  Naqueles supostos de proxectos para investimentos que supoñan a realización dunha actividade económica e que se amparen no Regulamento (UE) núm. 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de axudas de minimis (DO L 352, do 24 de decembro, esixirase a creación, como mínimo, dun posto de traballo a tempo completo (1UTA)


  VII.            ACLARACIÓNS MOI IMPORTANTES

É moi importante ter en conta:

·         Manter os investimentos en infraestruturas ou investimentos produtivos obxecto de subvención durante 5 anos, polo menos, ou 3 anos no caso de PEMES, dende o pagamento final. Tomarase como data de referencia para o cálculo dos períodos de tempo mencionados, a data contable de último pago da axuda.

·         Para proxectos plurianuais nos que a anualidade a xustificar sexa superior a 18.000€ e imprescindible que se presente un aval bancario do 110% do importe total do proxecto. Os gastos do aval son subvencionables. Ademais, este aval ten que estar depositado na Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia ata a xustificación total de pago final pola Consellería do Mar da axuda. Unha vez verificada a execución do proxecto, devolverase ao promotor para a súa cancelación.

·         Publicidade á axuda recibida, que de non cumprila aplicará o principio de proporcionalidade e cancelará ata un máximo do 3% da axuda á operación. Os requisitos son os seguintes:

o   Se o beneficiario dispón de web ou contas en redes sociais realizarán unha breve descrición da operación en relación co nivel de axuda, cos seus obxectivos e resultados.

o   Nos documentos e materiais de comunicación relacionados coa execución da operación destinados ao público ou participantes, incluirán unha declaración que destaque a axuda da Unión Europea de maneira visible.

o   Nas operacións que impliquen investimentos físicos ou se instales equipos adquiridos e teñan un custo total superior a 100.000€, instalarán placas ou valos publicitarios resistentes en lugares ben visibles ao público nas que apareza o emblema da Unión Europea.

o   Para as operacións non incluídas no apartado anterior, exhibirán nun lugar ben visible para o público un cartel de tamaño mínimo A3 ou unha pantalla electrónica coa información sobre a operación destacando a axuda do FEMPA.

·         Conservar os documentos xustificativos relacionados coa operación que recibe axuda durante un prazo de 5 anos a partir do 31 de decembro do ano en que o organismo intermedio de xestión efectúe o último pago ao beneficiario.

·         Cando o beneficiario sexa unha sociedade de capital, o proxecto deberá adecuarse ao obxecto social que se recollan nos estatutos, e estes deberán de estar rexistrados na data de remate da solicitude.

·         No caso de que as sociedades desenvolvan outras actividades ademais das do sector pesqueiro, deberán acreditar que no ano anterior á convocatoria a maior parte da súa facturación provén do sector pesqueiro.

·         Enténdese por familiares do sector pesqueiro aquelas persoas en cuxa unidade familiar figure algunha persoa física, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, viva ou falecida no ano anterior á data de solicitude, que sexa ou fose unha persoa pescadora, mariscadora, acuicultora ou persoa traballadora en activo relacionada coa actividade pesqueira ou que traballase nese sector de forma manifesta.

·         Só se poderán subvencionar vehículos de transporte interno que consten con distintivo ambiental: “Etiqueta cero emisións” e “Etiqueta ECO”.

·         Os investimentos para os cales se solicita a axuda non se poderán iniciar antes da data de presentación da solicitude, nin antes da realización da acta de non inicio (ANI), agás o informe técnico relativo á protección fronte ao cambio climático no caso de infraestrutura cuxa vida útil sexa como mínimo de 5 anos.

·         Cando se solicite a subvención do IVA, o promotor deberá ter en conta este feito no momento de solicitar a devolución do mesmo.

·         As axudas a proxectos que non sexan directamente promovidos por persoas do sector pesqueiro están sometidos a mínimis e terán un tope máximo de axuda de 200.000 €.

 

VIII.            NORMATIVA E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CONSULTA:

A normativa e documentos de interese son os seguintes:

·         Orde do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2023 (Código de procedemento PE155A). VER AQUÍ.

·         Estratexia de desenvolvemento local participativo do GALP Golfo Ártabro Sur. VER AQUI

·         Páxina web dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) . VER AQUÍ

Nesta páxina pódese ver:

o   Tódolos datos e situación dos 8 GALP existentes en Galicia

o   Tódolos requisitos e trámites para solicitudes (como presentar un proxecto)

o   Relación de proxectos subvencionados nas convocatorias anteriores


Documentación do proxecto

01_

Solicitude de axuda (Anexo I) VER MODELO

02_

Certificación do órgano competente, na cal se especifique o acordo polo que se lle concede a autorización para formular a solicitude  VER MODELO

03_

Certificación do órgano competente na que se acredite o desempeño do cargo actual  VER MODELO

04_

Declaración responsable sobre a aplicación da normativa de accesibilidade (Anexo I – bis)  VER MODELO

05_

Memoria e orzamento VER MODELO

06_

Localización cartográfica (planos sobre mapas) e xeorreferenciada. No caso de instalacións móbiles, concretarase o rango de mobilidade.

07_

Plan económico VER MODELO

08_

Documentación xustificativa dos costes incluídos (orzamentos, contratos, facturas proforma, etc.)

09_

Acreditación de IVA soportado non recuperable polo promotor.

10_

Informe que garanta a protección fronte ao cambio climático das inversións en infraestruturas

11_

Declaración de impacto ambiental (DIA) do proxecto

12_

Autorización, ámbito da compatibilidade coas estratexias mariñas

13_

Informe medioambiental ou solicitude de informe zonas: Rede Natura 2000, Áreas Mariñas Protexidas ou Espazos Naturais Protexidos.

14_

Autorización de Planificación Hidrográfica

15_

Solicitude ou autorización en materia de recollida de residuos e xestión de desfeitos xerados

16_

Solicitude, autorización ou informe favorable da administración competente en dito patrimonio

17_

Autorización ou solicitude ante o órgano competente, no caso de actuacións prohibidas pola normativa de protección.

18_

Modelos 036/037, ou certificado da exención, de ser o caso, do importe sobre actividades económicas (IAE)

19_

Documentación acreditativa da condición PYME

20_

Informe da Seguridade Social de traballadores en alta

21_

Plantilla media de traballadores.

22_

Anexo IIA VER MODELO 

23_

Anexo IIB VER MODELO

24_

Copia das contas depositadas no rexistro mercantil do solicitante

25_

Calquera outra documentación que sexa necesario ou adecuada para a correcta valoración do proxecto presentado.

26_

Copia da escritura de constitución ou dos estatutos da entidade inscritos no rexistro.

27_

Proxecto técnico de execución valorado.

28_

Acreditación de capacidade legal do uso e desfrute ou propiedade dos bens relacionados co proxecto.

29_

Libro de familia no que figuren tódolos membros da unidade familiar e/ou documentación acreditativa do parentesco.

30_

Documentación acreditativa da condición de pescador/a, mariscador/a ou traballador/a do sector pesqueiro, dun membro da unidade familiar.

31_

Informe de efectos independentes

32_

Declaración de non vinculación VER MODELO

Documentación proxectos conxuntos VER MODELO

33_

Acordo do nomeamento do representante ou apoderado único aos efectos da subvención, asinado polos representantes de tódalas entidades solicitantes. VER MODELO

34_

Distribución de compromisos que corresponda executar a cada un dos solicitantes, así como o importe da subvención solicitadas para cada un deles.

35_

Declaración responsable (Anexo III) VER MODELO

36_

Pluralidade de persoas solicitantes (Anexo IV) VER MODELO


Comentarios

Entradas populares de este blog

“Había xente que estaba na lonxa dende a 1 da mañá con frío e choiva. Pasabamos a vida no peirao, porque como ninguén quería marchar sen peixe, cada vez madrugabamos máis.”

O GALP Golfo Ártabro Sur presenta o informe socio-cultural do sector do mar

Un estudo ambiental contabiliza en 2.226 a poboación de especies mariñas e terrestes do territorio