SOLICITUDE DE PROXECTOSSOLICITUDE DE PROXECTOS


ABERTO PRAZO SOLICITUDES AXUDA ATA O 1 DE MARZO DE 2021

As solicitudes presentaranse por VIA ELECTRÓNICA a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta De Galicia: PE155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.  


PROXECTOS LOCALIZADOS NO AMBITO TERRITORIAL

A Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada.

*excepcións: no Concello de A Coruña, por ser un municipio densamente poboado non computa a totalidade da poboación (só a integrante do sector pesqueiro e as súas familias), polo que só poderán ser beneficiarios de axudas:
- As persoas xurídicas e as persoas físicas integrantes do sector pesqueiro e as súas familias

TIPOLOXÍA DE PROXECTO

- PROXECTOS PARA INVESTIMENTO PRODUTIVO: Actividades que supoñen a realización dunha actividade económica, tendentes á produción de bens ou servizos e que supoñen unha creación e/ou mantemento de emprego.

PROXECTOS PARA INVESTIMENTO NON PRODUTIVO: Os que non supoñan o inicio ou desenvolvemento dunha actividade económica. Así mesmo, terán este carácter os proxectos de interese público que, mesmo constituíndo unha actividade económica ou estando afectados a unha actividade económica, non incidan sobre o réxime de competencia no territorio de que se trate.

REQUISITOS

▪ Contribuír aos obxectivos da Estratexia de desenvolvemento local participativo do Galp Golfo Ártabro Sur.
▪ Estar localizados no ámbito territorial elixible do Galp Golfo Ártabro Sur.
▪ Ser Viables técnica e economicamente.
▪ Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.


BENEFICIARIOS

PROXECTOS PRODUCTIVOS

Proxectos produtivos: Persoas físicas ou xurídicas que cumpran requisitos sinalados na Orde de axudas (DOG no 22 de 31 de xaneiro de 2019).

PROXECTOS NON PRODUCTIVOS


a) Confrarías de Pescadores e as súas federacións
b) Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións
c) Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións do sector pesqueiro
d) Entidades públicas locais
e) Asociacións declaradas de utilidade pública
f) Entidades sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos, algún dos seguintes:
 Fomentar as actividades náuticas.
 Promocionar os produtos pesqueiros do territorio.
 Fomentar o ambiente mariño e costeiro.
 Promover o patrimonio cultural marítimo pesqueiro.

Unicamente serán admisibles para tramitar a axuda aqueles proxectos directamente relacionados coas actividades principais que figuren no obxecto social das asociacións e entidades mencionadas no punto anterior.

ACLARACIÓNS MOI IMPORTANTES

▪ Os investimentos para os que se solicita a axuda non se poderán iniciar antes da data de presentación da solicitude da axuda (data de rexistro de entrada no GALP) nin antes da realización da acta de comprobación previa, no caso de investimentos materiais.
▪   A DOCUMENTACIÓN COTÉXASE NA SEDE DO GALP GOLFO ÁRTABRO SUR
▪ Para os proxectos plurianuais nos que a anualidade a xustificar sexa superior a 18.000 e imprescindible que se presente un aval bancario do 110% do importe total do proxecto. Ademais, este aval ten que estar depositado na Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia ata a xustificación total e pago final pola Consellería do Mar da axuda. Unha vez verificada a execución do proxecto, devolverase ao promotor para a súa cancelación.


SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN

PROXECTOS PRODUCTIVOS

Os proxectos preséntanse mediante sede electrónica: FORMULARIO DE SOLICITUDE PE155A

▪ Modelo Normalizado de solicitude de axuda: ANEXO I. Con carácter xeral, xunto coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación, acompañada dun índice e ordenada segundo se indica a continuación:
a) Acreditación da personalidade:
1. Persoa física
▪ Copia cotexada do DNI da persoa solicitante.
▪ Certificado de empadroamento da persoa solicitante.
▪ Certificado de conta bancaria
2. Persoa xurídica
▪ Copia cotexada NIF entidade solicitante
▪ Copia cotexada DNI da persoa representante e dos socios que forman a sociedade
▪ Certificación do órgano competente na cal se especifique o acordo polo que se lle concede autorización para facer a solicitude ao asinante dela.
▪ Certificación do órgano competente na cal se acredite o desempeño actual do representante.
▪ Copia cotexada da escritura de constitución da entidade debidamente inscritos no rexistro, segundo o caso correspondente, así como das últimas escrituras si fóra o caso.
▪ Certificado de conta bancaria da entidade

b) Proxecto para o cal se solicita a subvención
▪ Memoria e orzamento que conteña unha descrición do proxecto conforme o modelo para proxectos produtivos que figura na páxina web da Consellería do Mar. VER MODELOS
▪ No orzamento detallado de cada un das accións propostas, o IVE deberá vir separado e acompañarase da documentación xustificativa os custos incluídos (orzamentos, contratos, facturas pro-forma....)
▪ Tres ofertas de distintos provedores, para a contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren. As ofertas presentadas deberán coincidir en conceptos para facilitar a comparación entre elas.
▪ Declaración asinada de non vinculación cos provedores que presentan as ofertas, de acordo co artigo 27.7. da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia. LEI 9/2007 SUBVENCIÓNS DE GALICIA

c) Proxecto técnico de execución valorado, se é necesario. Nos supostos de operacións que inclúan un acto de edificación ou calquera outra actuación das sometidas a licenza urbanística municipal, deberá presentarse proxecto técnico completo e valorado redactado por técnico competente. É imprescindible que os orzamentos e posteriormente as facturas coincidan exactamente cos conceptos do proxecto técnico.

d) Cando o beneficiario sexa unha sociedade de capital, o proxecto deberá adecuarse ao obxecto social que se recolla nos seus Estatutos. A actividade en que consista o proxecto presentado para a solicitude de axuda deberá estar incluída no obxecto social da persoa xurídica solicitante con anterioridade á data da solicitude.

e) Acreditación da capacidade legal do uso e desfrute ou propiedade dos bens relacionados co proxecto. A acreditación deberá realizarse mediante escritura pública de compra-venda ou certificado do rexistro da propiedade (referencia catastral), ou mediante cesión en escritura pública ou contrato de aluguer por un período mínimo de 10 anos dende a data da solicitude de axuda.

f) Para acreditar a condición de familiar (segundo artigo 6.D. da Orde de Axudas) deberase presentar a seguinte documentación.
▪ Libros de familia nos que figuren todos os membros da unidade familiar e/ou documentación acreditativa do parentesco.
▪ Documentación que acredite a condición de pescador/a, mariscador/a, acuicultor/a ou traballador/a do sector pesqueiro, dun membro da unidade familiar.
▪ Informe de vida laboral da persoa a que se refire o punto anterior.

g) Outra documentación que sexa necesaria ou adecuada para a correcta valoración do proxecto presentado (se procede).
▪ Declaración doutras axudas solicitadas e/ou concedidas: ANEXO IV
▪ Informes técnicos favorables, licenzas e/ou autorizacións para a realización do proxecto.
▪ Declaración asinada de compromiso de utilizar provedores do territorio tanto para realizar o investimento como para a posterior comercialización dos produtos ou servizos.
▪ Relación asinada das novas tecnoloxías que usa a entidade e si as vai a utilizar para o desenvolvemento do proxecto: Páxina web; Redes sociais... Tamén deberase indicar como se vai a facer a difusión do proxecto.
▪ Declaración asinada de compromiso e/ou mantemento de emprego. Indicar o número de postos de traballo e si van a ser colectivos desfavorecidos (mulleres, mozos, discapacitados, inmigrantes....).
▪ No caso de entidades creadas, a efectos de comprobación de creación/mantemento de emprego, tamén deberán presentar: Plantilla media de traballadores dun ano para atrás, a contar dende a data de presentación de solicitude no GALP e Informe de Vida Laboral actualizado da entidade.
▪ Para acreditar a Garantía e Solvencia empresarial do promotor, poderán presentar algún dos seguintes documentos: conta de resultados e balance, informes bancarios, resolución concesión préstamo para o proxecto, avais ou garantías, declaración do IRPF dos tres últimos anos, declaración do patrimonio, últimas contas anuais aprobadas e rexistradas.....
▪ Cartas de apoio doutras entidades ao proxecto se procede; así como Informe técnico do Concello correspondente si fixera falta, de que a actividade económica do proxecto non existe no territorio do GALP Golfo Ártabro Sur ou é insuficiente.
▪ Declaración asinada si procede, de que o proxecto vai a estar vinculado a novos produtos, novas aplicacións dos produtos ou vai a utilizar novas formas de explotación ou comercialización (explicar).

h) Por ser un INVESTIMENTO PRODUTIVO tamén terá que presentar cubertos os seguintes modelos:
-Documentación acreditativa da condición de PEME (DOG nº22 do 31 de xaneiro de 2019, artigo 20 punto i). ANEXO IIA
-Cubrir para cada persoa das que aparezan relacionadas no punto 4.2 de ANEXO IIA e ANEXO IIB
-Declaración censal de alta no censo de empresarios, profesionais e retedores (modelos 036/037), ou certificación da exención, de ser o caso, do imposto sobre actividades económicas (IAE).

i) Certificacións acreditativas de estar ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.

PROXECTOS NON PRODUCTIVOS


▪ Modelo Normalizado de solicitude de axuda:  ANEXO I. Con carácter xeral, xunto coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación, acompañada dun índice e ordenada segundo se indica a continuación:
a) Acreditación da personalidade:
▪ Copia cotexada NIF entidade solicitante
▪ Copia cotexada DNI da persoa representante
▪ Certificación do órgano competente (cabildo, xunta directiva, xunta goberno, acordo plenario....) na cal se especifique o acordo polo que se lle concede autorización para facer a solicitude ao asinante dela.
▪ Certificación do órgano competente (cabildo, xunta directiva....) na cal se acredite o desempeño actual do cargo.
▪ Copia compulsada da acta fundacional e dos estatutos da entidade debidamente inscritos no rexistro correspondente. (Quedan exoneradas do cumprimento deste requisito as confrarías de pescadores e as súas federacións)
▪ Certificado da conta bancaria da entidade

b) Proxecto para o cal se solicita a subvención
▪ Memoria e orzamento que conteña unha descrición do proxecto conforme o modelo para proxectos non produtivos que figura na páxina web da Consellería do Mar VER MODELOS
▪ No orzamento detallado de cada un das accións propostas, o IVE deberá vir separado e acompañarase da documentación xustificativa os custos incluídos (orzamentos, contratos, facturas pro-forma....)
▪ Tres ofertas de distintos provedores, para a contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren. As ofertas presentadas deberán coincidir en conceptos para facilitar a comparación entre elas.
*As entidades públicas locais poderán documentar a elección de oferta máis vantaxosa xunto coa solicitude de pagamento, achegando unha certificación das propostas ou ofertas recibidas para a contratación de que se trate, xunto coa resolución ou acordo de adxudicación definitiva.
▪ Declaración asinada de non vinculación cos provedores que presentan as ofertas, de acordo co artigo 27.7. da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.  LEI 9/2007 SUBVENCIÓNS DE GALICIA

c) Acreditación do IVE soportado non recuperable polo promotor, se é o caso:
- Naqueles casos en que exista un recoñecemento administrativo previo do dereito ás exencións previstas no artigo 20, un, 6o e 12o da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, remitirase esa resolución administrativa ou calquera outra certificación da AEAT en que figure esa exención.
- No caso de entidades públicas de carácter local, deberá achegarse un certificado do secretario do concello ou do órgano competente na entidade local de que se trate conforme que o IVE soportado non é recuperable e a entidade non ten a condición de SUXEITO PASIVO, de acordó coa definición do artigo 13, número 1, parágrafo primeiro da Directiva 2006/112/CE do Consello do 28 de novembro, relativa ao sistema común do imposto sobre o valor engadido.

d) Proxecto técnico de execución valorado, se é necesario. Nos supostos de operacións que inclúan un acto de edificación ou calquera outra actuación das sometidas a licenza urbanística municipal, deberá presentarse proxecto técnico completo e valorado redactado por técnico competente.

e) Acreditación da capacidade legal do uso e desfrute ou propiedade dos bens relacionados co proxecto. A acreditación deberá realizarse mediante escritura pública de compra-venda ou certificado do rexistro da propiedade, ou mediante cesión en escritura pública ou contrato de aluguer por un período mínimo de 10 anos dende a data da solicitude de axuda.

f) Para acreditar a condición de familiar (segundo artigo 6.C. da Orde de Axudas) deberase presentar a seguinte documentación. o Libros de familia nos que figuren todos os membros da unidade familiar e/ou documentación acreditativa do parentesco. o Documentación que acredite a condición de pescador/a, mariscador/a, acuicultor/a ou traballador/a do sector pesqueiro, dun membro da unidade familiar. o Informe de vida laboral da persoa a que se refire o punto anterior.

g) Outra documentación que sexa necesaria ou adecuada para a correcta valoración do proxecto presentado.
▪ Declaración doutras axudas solicitadas e/ou concedidas: ANEXO IV
▪ A efectos de demostrar a viabilidade técnica do proxecto, poderá presentarse: informes técnicos favorables asinados; licenzas e/ou autorizacións para a realización do proxecto; compromiso asinado por técnico competente de manter a actuación por 5 anos, outros que se consideren oportunos.
▪ Os concellos deberán presentar tamén a seguinte documentación: o Declaración asinada de que o proxecto está encadrado dentro das funcións públicas do Concello. o Compromiso asinado de dispor de partida orzamentaria reservada para afrontar o proxecto.
▪ A efectos de valorar o carácter innovador do proxecto, poderase presentar un Informe técnico do Concello correspondente de que a actividade do proxecto é inexistente ou insuficiente, ou calquera outro documento similar acreditativo.
▪ Declaración asinada de compromiso de utilizar provedores do territorio tanto para realizar o investimento como para a posterior posta en marcha das actividades.
▪ Cartas de apoio asinadas doutras entidades que participen de forma indirecta no proxecto, fomentado a colaboración en rede.
▪ A efectos de poder valorar a igualdade de oportunidades no proxecto, se procede, deberán xustificala, pode ser presentado unha relación de socios/as da entidade ou a través dunha declaración asinada onde se indique o numero de socios totais, no de mulleres, no de xóvenes, no de persoas discapacitadas.......
▪ Relación asinada das novas tecnoloxías que usa a entidade e si as vai a utilizar para o desenvolvemento do proxecto: Páxina web, redes sociais.... Tamén deberase indicar como se vai a facer a difusión do proxecto.
▪ Declaración asinada de que o proxecto cumpre os criterios de interese colectivo, beneficiario colectivo e ofrece acceso público aos seus resultados (deberá de explicar porque cumpre estes requisitos).
▪ No caso de solicitar equipamento/material deberá presentarse unha relación do equipamento/material que ten a entidade antes de presentar a solicitude.

h) Certificacións acreditativas de estar ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.REQUIRIMENTOS

Dende o GALP pode realizarse o requirimento de documentación se esta non está correcta, non é suficiente ou non foi entregada no seu momento. NUNCA se poderán realizar cambios en:
 Solicitude P155A
 Memoria do proxecto
 Plan económico

Para estes tres documentos solo se poderán solicitar aclaracións para a súa comprensión.

Os requirimentos para modificación ou entrega de algunha documentación realizarase por sede electrónica. Estes serán respondidos nos 10 días laborables posteriores á recepción do requirimento. A documentación axuntarase como: emenda ao requirimento. Se non se recibe resposta neses 10 días, automaticamente o proxecto non será financiable.

Se o promotor quere axuntar de motu propio algún tipo de documentación adicional (diferente á requirida) a documentación achegarase como: Achega de documentación complementaria.

NORMATIVA E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA CONSULTA

▪ Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias De Desenvolvemento Local Participativo (EDLP)
O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras, en base de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP) aprobados pola Consellería do Mar aso grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP). ANO 2019

Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP)

▪ Páxina web dos Grupos De Acción Local Do Sector Pesqueiro (GALP)

Páxina web dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP)

Nesta páxina pódese ver:
-          Todos os datos e situación dos 8 GALP existentes en Galicia
-           Todos os requisitos e trámites para solicitudes (como presentar un proxecto)
-          Relación de proxectos subvencionados nas convocatorias anteriores.

       Estratexia de desenvolvemento local participativo (GALP GOLFO ÁRTABRO SUR) Documentación de comprobación de documentación necesaria

Documento de comprobación


FORMA NA QUE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN

Documentación relativa ao promotor
S01_
Solicitude de axuda  VER MODELO
S02_
NIF da persoa xurídica solicitante
S03_
DNI da persoa representante
S04_
Certificación autorización para facer a solicitude VER MODELO
S05_
Certificación desempeño actual do cargo VER MODELO
S06_
Escritura de constitución / Estatutos
S09_
Acreditación do IVE soportado non recuperable
S12_
Acreditación a condición familiar, segundo o artigo 6c
S13_
Anexo IIA e de ser o caso Anexo IIB  ANEXO IIA   ANEXO IIB
S14_
Imposto actividades económicas IAE
S15_
Certificacións acreditativas de estar ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias co estado, coa comunidade autónoma e coa seguridade social
S16_
Acordo de nomeamento do representante ou apoderado único VER MODELO
S19_
Certificado de empadroamento
S20_
Informe de seguridade social de traballadores de alta na data de solicitude
S21_
Balances e contas de explotación
O10_
Certificación conta bancaria
O11_
Declaración responsable de non vinculación e cumprimento artigo 27,7 Lei 9/2007      VER MODELO
O98_
Outra documentación relativa ao promotor   AUTORIZACION CONSULTA DATOS
Documentación do proxecto
S07_
Memoria, orzamento e plan económico VER MODELOS
S08_
Orzamentos VER MODELO
S10_
Proxecto técnico
S11_
Acreditación dispoñibilidade inmobles
S17_
Distribución dos compromisos  
S18_
Anexo de proxectos conxuntos ANEXO V  ANEXO III
O02_
Licenzas e autorizacións do concello
O03_
Outras licenzas e autorizacións
O04_
Compromiso de xeración de emprego VER MODELO de mantemento de emprego VER MODELO
O05_
Compromiso de utilización de recursos locais VER MODELO
O06_
Outra documentación para a avaliación do GALP  VER MODELO
O07_
Acreditación de viabilidade financeira
O08_
Informe de sustentabilidade
O99_
Outra documentación relativa ao proxectoExemplo: S15_certificacions acreditativas

Comentarios

Entradas populares de este blog

O II Roteiro Son do Mar percorre en quince vídeos a tradición mariñeira do Golfo Ártabro Sur

“Non podemos parar de ir ao mar, que comería a xente?”

“Había xente que estaba na lonxa dende a 1 da mañá con frío e choiva. Pasabamos a vida no peirao, porque como ninguén quería marchar sen peixe, cada vez madrugabamos máis.”