XUSTIFICACIÓN DE PROXECTOS


XUSTIFICACIÓN DAS AXUDAS FEMP 2014-2020 GALP GOLFO ÁRTABRO SUR
A efectos de acreditar a realización do proxecto levado a cabo nesta anualidade, así como o cumprimento de todos os requisitos e condicións establecidas nas bases das axudas (ORDE do 21 de decembro de 2018. DOG nº22 Xoves, 31 de xaneiro de 2018), será imprescindible a presentación no rexistro do GALP Golfo Ártabro Sur (Sada Avda. do Porto nº21 baixo – Casa do Mar) antes do prazo sinalado a documentación indicada debidamente cumprimentada.

MOI IMPORTANTE

No caso de solicitar un pagamento parcial que supere os 18.000 euros, será obrigatorio a presentación dun aval solidario da entidade de crédito, que deberá cubrir o 110% do importe das cantidades aboadas, de conformidade co disposto no artigo 67 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, excepto nos casos previstos no artigo 65.4 desde decreto. O aval será depositado na Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma de Galicia. As garantías serán liberadas despois de que se comprobe a realización do proxecto ou das accións independentes que o compoñan.

Requisitos e documentación a presentar:

1. Os beneficiario deberá acreditar a realización do proxecto, así como o cumprimento dos requisitos e condicións que determinaron a concesión da axuda.

2. Para isto, logo da execución do proxecto no prazo sinalado na resolución da concesión da axuda, o beneficiario presentará de forma telemática se lle corresponde ou senón no rexistro do GALP, ata o 31 de outubro (ou ata a data sinalada na resolución de concesión de axuda), a seguinte documentación:

a.      Escrito en que solicite o pagamento da axuda.

b.      Declaración responsable de que se manteñen ata este momento os requisitos para ser beneficiario.  

c.       Declaración responsable de axudas recibidas e solicitadas para o mesmo proxecto, segundo o Anexo IV.

d.      Certificacións acreditativas de estar ao día no pagamento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.

e.      Memoria xustificativa da realización do proxecto con especial referencia aos obxectivos conseguidos. No caso de pagamento final proporcionarase información sobre os indicadores de resultados previstos nos regulamento de execución (UE) números 1242/2014 e 1243/2014.

f.        Relación de facturas con indicación do número de factura, nome da empresa emisora e NIF, importe total con desagregación do IVE, data de emisión e data de pagamento.

g.      Facturas orixinais dos gastos realizados, xunto cos xustificantes bancarios do pagamento das ditas facturas. (As facturas cotexaranse na sede do GALP Golfo Ártabro Sur)

h.      Listado da documentación achegada ao rexistro do GALP no momento de entregar a xustificación

i.        De ser o caso, relación do persoal contratado para o proxecto e documentación acreditativa (contratos de traballo e documentación de cotización á seguridade social) do cumprimento dos compromisos de creación de emprego recollidos no proxecto. Haberá que presentar: plantilla media de traballadores e informe de vida laboral da empresa, así como contratos de traballo ou últimos recibos de autónomos pagos.

j.        No caso de dar de alta unha nova actividade, deberá ser acreditado coa documentación correspondente da axencia tributaria. (modelo 036, IAE...)

k.       Certificado da conta bancaria da entidade promotora para ingreso da subvención.

l.        Declaración de non vinculación cos provedores

m.    Na xustificación da adquisición de maquinaria e equipamento deberase achegar unha relación dos equipamentos subvencionados na cal conste marca, modelo e número de serie ou referencia equivalente para a súa identificación. A factura correspondente deberá identificar estes datos.

n.      No caso de bens inscritibles nun rexistro público, deberá achegarse, coa última solicitude de pagamento, a documentación acreditativa da presentación da solicitude de inscrición da afectación do ben á subvención no rexistro correspondente. O beneficiario, unha vez recibido o último pagamento da axuda, presentará a certificación da inscrición rexistral da afectación do ben á subvención nun prazo máximo de tres meses.

o.      Relación de orzamentos solicitados e elixidos, así como os orzamentos orixinais.

p.      Escrito do promotor subsanando todas as incidencias atopadas na xustificación e notificadas no requirimento, así como o listado de documentación solicitada que se achega. O prazo máximo para respostar aos requirimentos son 10 días, a partir de ahí a documentación aportada non se poderá ter en conta. 

q.      No caso dunha actuación que requira proxecto técnico, o promotor deberá achegar coa primeira xustificación unha copia do resumo do orzamento aceptado por capítulos e da memoria deste. Neste suposto presentaranse certificacións de obra asinadas por técnico competente, que deberán coincidir cos conceptos dos capítulos do proxecto técnico que figure no expediente.

r.       Os permisos, inscricións e/ou licenzas requiridas para o tipo de actividade de que se trate deberá presentarse, como moi tarde, xunto coa última solicitude de pagamento. (Todos os permisos, inscricións e /ou licenzas requiridas para o tipo de actividade que se trate, a persoa beneficiaria terá que acreditar a súa titularidade).

s.       Documentación para acreditar a contabilidade separada: todas as entidades beneficiarias dunha subvención cofinanciada por fondos públicos, tales como axudas nacionais ou fondos europeos, deben acreditar que levan unha contabilidade separada ou código contable adecuado para os gastos obxecto da subvención, tendo en conta as normas da contabilidade normal. O incumprimento do mantemento dun sistema de contabilidade separado ou unha codificación contable adecuada, segundo o establecido no regulamente UE 1303/2013 dará lugar á penalización da axuda.

t.        Na xustificación da realización de estudos, proxectos técnicos, planos e documentos similares, o promotor entregará un exemplar en soporte informático adecuado para posibilitar a súa difusión.

u.      Se hai edición de libros, folletos, guías, etc. deben achegarse copias.

v.       Se a subvención se concede para seminarios ou actividades semellantes, entregarase unha copia dos temas tratados, as conclusións, os materiais empregados, un informe final sobre o desenvolvemento da actividade e evidencias de participación dos asistentes na actividade realizada (sinaturas, fotografías, notas de prensa...) A documentación acreditará así mesmo, o cumprimento das obrigas de publicidade.

w.    Modelo de valla ou placa permanente, para a correcta difusión do proxecto.

x.       Fotos do proxecto.


3. Ningún documento aportado polo promotor pode ter o logotipo do GALP Golfo Ártabro Sur. Na documentación tipo só se poden inserir logotipos propios do promotor. 

4. Todos os documentos teñen que estar correctamente asinados polo promotor.

5. A documentación aportarase na orde que se indica na táboa seguinte.

6. Na táboa que se amosa a continuación, indícase toda a documentación a entregar, así como algúns vínculos para poder obter a documentación tipo:


DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA JUSTIFICACIÓN
14
Solicitude pagamento do beneficiario   VER MODELO 2019   VER MODELO 2016-2017-2018
15
Declaración mantemento de requisitos   VER MODELO
16
Anexo IV Declaración outras axudas    VER MODELO
17
Certificados non débedas: AEAT, ATRIGA, TSS
18
Memoria Xustificativa (Beneficiario)    VER MODELO
19
Relación de facturas    VER MODELO
Facturas  e xustificantes de pago  
22
Doc. Acredita data solicitude pago VER MODELO
23
Contratos de traballo
24
Plantilla media de traballadores e vida laboral da empresa
25
TC1 E TC2 ou pagos de autónomos
26
Alta de nova actividade
27
Certificación conta bancaria 
28
Declaración de non vinculación provedores    VER MODELO
29
Relación de equipamento    VER MODELO
30
Registro de bienes e inmuebles 
31
Realización de ofertas realizadas e elexidas  VER MODELO  
32
Orzamentos
33
Escrito promotor presentación documentación requerida VER MODELO
34
Memoria proxecto técnico 
35
Certificado Técnico 
36
Licenzas, permisos e/ou inscricións requitidas
37
Contabilidade separada 
38
Aval Bancario Plurianuales  SOLICITUDE VER MODELO  DEVOLUCIÓN VER MODELO
39
Memoria de actividades VER MODELO
40
Elementos de difusión aportados por el promotor
41
Modelo de valla ou praca permanente     EJEMPLO PLACA  VER MODELO PLACA
42
Fotos que presenta o promotor 

Comentarios

Entradas populares de este blog

O II Roteiro Son do Mar percorre en quince vídeos a tradición mariñeira do Golfo Ártabro Sur

“Non podemos parar de ir ao mar, que comería a xente?”

“Había xente que estaba na lonxa dende a 1 da mañá con frío e choiva. Pasabamos a vida no peirao, porque como ninguén quería marchar sen peixe, cada vez madrugabamos máis.”