viernes, 12 de abril de 2019

Proposta de resolución Definitiva da Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur


A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur en xuntanza celebrada o día 12 de abril de 2019, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP, fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva que se axunta:
Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

jueves, 4 de abril de 2019

Proposta de resolución provisional da Xunta Directiva do Galp Golfo Ártabro Sur de Proxecto de 1ª Convocatoria de 2019


A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur en xuntanza celebrada hoxe 4 de abril de 2019, acordou aprobar a proposta de resolución provisional de proxectos que se adxunta.

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.


Tal e como se reflicte no artigo 24.3 da Orde de bases do 21 de decembro de 2018, da Consellería do Mar, outorgase un prazo de alegacións contra esta resolución de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación.


jueves, 21 de febrero de 2019

Abiertas las convocatorias de subvenciones PLEAMAR y EMPLEAVERDE

Desde la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Trasición Ecológica, se informa del lanzamiento de las Convocatorias 2019 de los Programas pleamar y empleaverde, enmarcados dentro del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y del Fondo Social Europeo respectivamente.

A través del Programa pleamar se persigue fomentar las actividades pesqueras y acuícolas mas competitivas, sostenibles, viables y responsables, además de apoyar la mejora de las actividades en espacios de la Red Natura 2000 y otras zonas marinas protegidas. Para ello se cuenta con una dotación orzamentaria de 5,1 millones de euros. El programa se articula entorno a 6 ejes:
- Innovación pesquera y acuícola
- Asesoramiento ambiental
- Fomento del trabajo en red
- Áreas protegidas
- Residuos
- Sensibilización
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de abril y el próximo 6 de marzo se celebra en Madrid una jornada formativa para entidades interesadas en la presentación de propuestas, que también se emitirá vía streaming a través de Youtube.


El Programa empleaverde, persigue impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas en todos los sectores, promoviendo la trasición justa hacia una economía baja en carbono y circular, constituyendo un motor de crecimiento económico. La convocatoria de 2019 cuenta con una dotación de 9,4 millones de euros para la puesta en marcha de programas gratuitos de formación y asesoramiento para personas desempleadas, trabajadoras y emprendedoras. El plazo de presentación finaliza el 30 de abril. Se realizarán jornadas formativas para entidades interesadas en Madrid el próximo 26 de febrero, que se emitirán en streaming a través de www.empleaverde.es

Toda la información de estas convocatorias, se encuentra en fundacion-biodiversidad.es y en Intemares.es, así como en las respectivas redes sociales.
lunes, 18 de febrero de 2019

Axudas ao Abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Participativo do GALP Golfo Ártabro Sur. INFORMÁTE!!!!

Se éres mariscadora ou mariscador e queres ter unha actividade complementaria ao teu oficio nos concelllos de Arteixo, A Coruña, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada ou Bergondo. Informate das axudas do GALP Golfo Ártabro Sur. Envia un correo electrónico a: galpgolfoartabrosur ou chama ao telefono 617867820, informaremosche das axudas que temos para ti.

A Convocatoria para solicitar axudas remata a 1 de marzo de 2019. Infórmate!!!

miércoles, 13 de febrero de 2019

A Fundación Lonxanet lanza el Proyecto TransforMar en Galicia y AsturiasA Fundación Lonxanet, entidade asociada al GALP Golfo Ártabro Sur lanza el  Proyecto TransforMar en Galicia y Asturias para seleccionar a 29 emprendedores de la economía azul con impacto social e incidencia positiva en el mar, como iniciativa que busca favorecer la innovación en modelos de negocio respetuosos con el ecosistema marino.

TODA LA INFORMACIÓN EN ENLACE: http://www.fundacionlonxanet.org/transformar/  
Los proyectos seleccionados recibirán un apoyo integral al emprendedor (modelo de negocio, marketing y comercialización, gestión económica y financiera y comunicación), con sesiones de  acompañamiento individual presencial y online en el proceso de desarrollo de la empresa durante el primer año y acciones de innovación social que apuesten por el arraigo de los proyectos en el territorio.
#TransforMar forma parte del programa #empleaverde, promovido por la Fundación Biodiversidad (F.S.P.) del Ministerio para la Transición Ecológica, además al enmarcarse en la temática Empleazul, contribuirá a los objetivos del proyecto Intemares. La Fundación Biodiversidad actúa como Organismo Intermedio del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación (POEFE) del Fondo Social Europeo (FSE). 


Para mayor información: Irene Estevez Souto, irene.estevez@fundacionlonxanet.org y/o Miriam Montero, miriam.montero@fundacionlonxanet.org  teléfono 881 87 87 60.

lunes, 28 de enero de 2019

OS RECORDAMOS QUE ESTA ABERTO O PRAZO PARA PRESENTACIÓN AXUDAS AO ABEIRO DA EDLP DO GALP GOLFO ÁRTABRO SUR COAS NOVAS BASES PUBLICADAS NO DOGA

Podes presentar a solicitude de axuda ao GALP Golfo Ártabro Sur por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na SEDE ELECTRÓNICA da Xunta de Galicia:
Co fin de facilitar a presentación electrónica o GALP Golfo Ártabro Sur habilita un horario especial de consultas LUNS a VENRES de 10 :00 a 14:00 o concertar una cita no teléfono 881.896.417

NOVAS BASES DE AXUDA
ORDE DE 21 DE DECEMBRO DE 2018 POLA QUE SE ESTABLECE AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA PROXECTOS AO ABEIRO DA ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCA PARTICIPATIVO (EDLP), APROBADAS PARA OS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO PARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE DAS ZONAS DE PESCA NO MARCO DO FONDO EUROPEO MARÍTIMO E DE PESCA 2014-2020, E SE CONVOCAN AS CORRESPONDENTES AO ANO 2019
DOGA 31 DE XANEIRO DE 2019 VER AQUÍ
 

ABERTO O PRAZO DE
SOLICITUDES AXUDA ABEIRO DA ESTRATEXIA LOCAL DE DESENVOLVEMENTO PARTICIPATIVO DO GALP GOLFO ARTABRO SUR

PROXECTOS LOCALIZADOS NO AMBITO TERRITORIAL:
Arteixo, A Coruña, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo
*Excepcións: no Concello de A Coruña, por ser un municipio densamente poboado non computa a totalidade da poboación (só a integrante do sector pesqueiro e as súas familias), polo que só poderán ser beneficiarios de axudas:
- As persoas xurídicas e as persoas físicas integrantes do sector pesqueiro e as súas familias

 A CONVOCATORIA ABERTA ATA 1 DE MARZO DE 2021, CADA ANO O 1 DE MARZO , SELECCIÓNANSE OS PROXECTOS PRESENTADOS ATA ESA DATA, E SE NON SE CUBRE O IMPORTE DE AXUDAS PARA ANUALIDADE, SELECCIONARANSE PROXECTOS PRESENTADOS ATA 1 DE SETEMBRO SEMPRE DEPENDENDO DA DISPOÑIBILIDADE ORZAMENTARIA.

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS:

- PROXECTOS PARA INVESTIMENTO PRODUTIVO: Actividades que supoñen a realización dunha actividade económica, tendentes á produción de bens ou servizos e que supoñen unha creación e/ou mantemento de emprego.
- PROXECTOS PARA INVESTIMENTO NON PRODUTIVO: Os que non supoñan o inicio ou desenvolvemento dunha actividade económica. Así mesmo, terán este carácter os proxectos de interese público que, mesmo constituíndo unha actividade económica ou estando afectados a unha actividade económica, non incidan sobre o réxime de competencia no territorio de que se trate.

REQUISITOS:
§ Contribuír aos obxectivos da Estratexia de desenvolvemento local participativo do Galp Golfo Ártabro Sur.
§ Estar localizados no ámbito territorial elixible do Galp Golfo Ártabro Sur.
·         Ser viables técnica e economicamente.
§ Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.

BENEFICIARIOS
Proxectos produtivos: Persoas físicas ou xurídicas que cumpran requisitos sinalados no artigo 6. da Orde de axudas (DOG nº 31 xoves de 31 de xaneiro de 2019).
Proxectos non produtivos:
a) Confrarías de Pescadores e as súas federacións
b) Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións
c) Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións do sector pesqueiro
d) Entidades públicas locais
e) Asociacións declaradas de utilidade pública
f) Entidades sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos, algún dos seguintes:
o   Fomentar as actividades náuticas.
o   Promocionar os produtos pesqueiros do territorio.
o   Fomentar o ambiente mariño e costeiro.
o   Promover o patrimonio cultural marítimo pesqueiro 
  Unicamente serán admisibles para tramitar a axuda aqueles proxecto directamente relacionados coas actividades principais que figuren no obxecto social das asociacións e entidades mencionadas no punto anterior.
Beneficiarios conxuntos segundo artigo 8 da Orden de Axudas
Cooperación segundo artigo 8 da Orden de Axudas.
SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN:
- Modelo Normalizado de solicitude de axuda: ANEXO I
- Acceso ao procedemento PE155A, para presentación electrónica preme aquí. 
Presentación electrónica será obrigatoria para administracións públicas, as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica, as persoas que exerzan unha actividade profesional para as que se requira colexiación obrigatoria. Ver art. 19 da nova orde.
Con carácter xeral, xunto coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación, acompañada dun índice e ordenada segundo se indica a continuación:

a) Acreditación da personalidade:
1. Persoa física
Ø  Copia cotexada do DNI da persoa solicitante.
Ø  Certificado de empadroamento da persoa solicitante.
2. Persoa xurídica

Ø  Copia cotexada NIF entidade solicitante
Ø  Copia cotexada DNI da persoa representante
Ø  Certificación do órgano competente na cal se especifique o acordo polo que se lle concede autorización para facer a solicitude ao asinante dela.
Ø  Certificación do órgano competente na cal se acredite o desempeño actual do cargo.
Ø  Copia compulsada da escritura de constitución ou dos estatutos da entidade debidamente inscritos no rexistro, segundo o caso correspondente.
* Quedan exoneradas do cumprimento deste requisito as confrarías de pescadores e as súas federacións.
b) Proxecto para o cal se solicita a subvención
Ø  Memoria e orzamento que conteña unha descrición do proxecto conforme os modelos que figuran na páxina web da Consellería do Mar (produtivos, produtivos Conxuntos ou de Cooperación, produtivos de Turismo, non produtivos, non produtivos Conxuntos ou de Cooperación) :
Ø  No orzamento detallado de cada un das accións propostas, o IVE deberá vir separado e acompañarase da documentación xustificativa os custos incluidos (orzamentos, contratos, facturas pro-forma....)
Ø  Tres ofertas de distintos provedores, para a contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren. 
Ø Declaración Responsable de non existencia de vinculación entre o promotor do proxecto e os provedores.
c) Acreditación do IVE soportado non recuperable polo promotor, se é o caso

d) Proxecto técnico de execución, se é necesario. En actuacións sobre inmobles presentarase un proxecto básico ou un anteproxecto valorado que permita unha definición exacta da intervención que se vai realizar e o seu custo.

e) Acreditación da capacidade legal do uso e desfrute ou propiedade dos bens relacionados co proxecto. A acreditación deberá realizarse mediante escritura pública de compra-venda ou certificado do rexistro da propiedade, ou mediante cesión en escritura pública ou contrato de aluguer por un período mínimo de 10 anos.

f) Para acreditar a condición de familiar (segundo artigo 6.C. da Orde de Axudas) deberase presentar a seguinte documentación.
Ø  Libros de familia nos que figuren todos os membros da unidade familiar e/ou documentación acreditativa do parentesco.
Ø  Documentación que acredite a condición de pescador/a, mariscador/a, acuicultor/a ou traballador/a do sector pesqueiro, dun membro da unidade familiar.
Ø  Informe de vida laboral da persoa a que se refire o punto anterior.
g) Outra documentación que sexa necesaria ou adecuada para a correcta valoración do proxecto presentado.

h) Se se trata tamén dun INVESTIMENTO PRODUTIVO tamén terá que presentar:

ANEXO IIA  
En caso de sociedades, fotocopia dos balances e contas de explotación dos derradeiros 3 anos
Ø  Último recibo pagado do imposto de actividades económicas (IAE) ou certificado da exención, no caso de empresarios individuais. No caso de inicio de actividade empresarial, será suficiente o compromiso de darse de alta no IAE.
i) Certificacións acreditativas de estar ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.

NORMATIVA E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA CONSULTA:

- DOCUMENTO DE ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO DO GOLFO ÁRTABRO SUR AQUI
NOTAS DE INTERESE PARA O PROMOTOR

1) Os proxectos poderan ser anuais ou plurianuais (máximo 30 meses). Recomendase que se realicen proxecto plurianuais. 2) As xustificacións anuais serán presentadas antes do 31 de outubro por regla xeral (a menos que a resolución indique unha data diferente). Polo que en proxectos plurianuais terase en conta esta cuestión xa que as accións ou actividades que se realicen despois desta data, se deberan xustificar na anualidade seguinte. E deberá reflexarse no cronograma da memorias.

A resolución da axuda soe sair o longo do mes de setembro, polo que o período para xustificar as accións o actividades financiadas e moi curto para os proxectos anuais, recomendase que si se vai a esperar a recibir a resolución para executar o proxecto se teña en conta no cronograma do proxecto.3) Na derreira solicitude de pago, o promotor deberá ter todalas licencias e permisos, polo que o promotor o terá en conta ó realizar o cronograma da memoria do proxecto (recomendase ampliar un período de 3 a 6 meses, segundo a complexidade do proxecto), para esta derredeira xustificación.


4) Recomendase que non se deixe o pago das facturas e realización das accións para os derradeiros días previos a data xustificación da solicitude de pago axuda.

5) Recordase que nos proxectos plurianuais onde existen pagos parciais ou anticipos solicitados, sexan superiores a 18.000€, deberase presentar un aval bancario polo 110% do importe solicitado, que deberá depositar na Caixa de Depositos da Xunta de Galicia, o tempo que estará activo será ata que a Consellería do Mar verifique que se realizou totalmente o proxecto e devolva ou cancele o aval ao promotor, previa solicitude de cancelación na derradeira xustificación da axuda. Isto e importante para ter en conta os custes financeiros asociados a este punto.

Seguiremos ampliando proximamente este apartado.